Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy JÍTRAVA, o.s.

12. 2. 2012

 

STANOVY
občanského sdružení

”Jítrava, o.s.”
 

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
 
1) Název sdružení je: ”Jítrava, o.s.” (dále jen ”sdružení”);
 
2) Sídlem sdružení je Jítrava 199, 463 53 Rynoltice
 
3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky.
- celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou
 
4) Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
 
 
čl. II
Cíle činnosti
 
Cíle činnosti sdružení jsou:
- zvelebování místní části Jítrava obce Rynoltice (dále jen Jítrava)
- obnova tradic regionu v oblasti kulturní a duchovní
- pořádání společensko-kulturních akcí a sportovních aktivit pro děti i dospělé
- výkon vlastních činností samostatně nebo ve spolupráci s obcí Rynoltice ve smyslu §35 a §54 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, případně i ve spolupráci s jinými právními subjekty
- ochrana přírody a krajiny
- ochrana životního prostředí
- tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;
- ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
- ochrana zeleně v obci
 
 
 
čl. III
Formy činnosti
 
1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
 
2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vzdělávání a výchovy a ochrany památek, zejména:
- praktická činnost členů ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy
- kooperace s jinými nevládními neziskovými organizacemi a jinými subjekty v tuzemsku i v zahraničí
- poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství
- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
- účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
- osvětová činnost, vydávání letáčků a publikací
- pořádání společensko-kulturních a sportovních aktivit pro děti i dospělé
- spolupráce při úpravách a údržbě veřejných i soukromých ploch pro aktivní odpočinek občanů a návštěvníků Jítravy
 
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 
 
čl. IV
Členství ve sdružení
 
1) Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a cíli sdružení, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení.
 
2) Přihlášku ke členství přijímá výkonná rada sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výkonné rady sdružení.
 
3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 
4) Členství zaniká:
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení
- rozhodnutím členské schůze o vyloučení
- úmrtím, zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení
 
5) Člen má právo:
- účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
- účastnit se členské schůze, po dosažení věku 15 let volit orgány sdružení a po dosažení věku 18 let být do nich volen
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

6) Člen má povinnost
- dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíly sdružení a svou činností naplňovat cíle sdružení
- aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
- platit členské příspěvky ve stanovené výši určené členskou schůzí, a to vždy k 1.2. přísl. kalendářního roku, není-li členskou schůzí stanoveno jinak
 
 
čl. V
Orgány sdružení
 
Orgány sdružení jsou:

- členská schůze
- výkonná rada a předseda sdružení
- revizor sdružení


 
čl. VI
Členská schůze
 
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení; schází se dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 
2) Členskou schůzi svolává výkonná rada sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Není-li do 30 minut po zahájení řádně svolané členské schůze přítomna nadpoloviční většina členů, je členská schůze usnášeníschopná nadpoloviční většinou přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 
3) Členskou schůzi svolá výkonná rada sdružení také, požádá-li o to 1/3členů sdružení nebo revizor sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 
4) Členská schůze:
- schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
- volí výkonnou radu sdružení a revizora sdružení
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu revizora sdružení
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
- stanovuje výši zápisného a členských příspěvků
- hlasovací právo členů je rovné,  hlasování je veřejné
 
 
čl. VII
Výkonná rada a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
 
1) Výkonná rada je výkonným orgánem sdružení, za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výkonná rada má nejméně 3 členy, které volí členská schůze. Funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení, 2 místopředsedy a pokladníka (může být případně zvolen z řad ostatních členů). Činnost výkonné rady sdružení řídí předseda sdružení.
 
2) Výkonná rada sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výkonné rady sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výkonná rada sdružení:
- je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů
- rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti, atd.
- svolává jednání členské schůze, řídí její jednání a provede stručný zápis
- koordinuje činnost sdružení
- zodpovídá za hospodaření sdružení
- rozhoduje o přijetí za člena sdružení, vede evidenci členů (evidenční číslo člena, jméno/název, adresa/sídlo, kontakt, den vzniku členství, den zániku členství, ostatní skutečnosti se členstvím související)
 
3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, odpovídá za činnost sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., souvisejících předpisů a těchto stanov a zastupuje sdružení navenek. Společně s revizorem sdružení připravuje revizní zprávu pro členskou schůzi. Za svou činnost je odpovědný členské schůzi.
 
4) Pokladník spravuje hotovost sdružení v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem o hospodaření sdružení. Zodpovídá za správnost vedení pokladní knihy, kontrolu skutečného stavu hotovosti a jejího souladu s evidencí, má hmotnou odpovědnost za svěřené prostředky. Za svou činnost je odpovědný předsedovi sdružení.
 
 
čl. VIII
Revizor sdružení
 
1) Je kontrolním orgánem sdružení. Odpovídá za svou činnost členské schůzi. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Revizor sdružení je volen členskou schůzí.
 
2) Revizor sdružení vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výkonnou radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně dvakrát ročně. O kontrole se provede zápis.
 
3) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

 
 
 
čl. IX
Jednání jménem sdružení
 
 
Jménem sdružení jedná předseda samostatně nebo předsedou písemně zmocněný člen výkonné rady, výjimečně i jiný člen sdružení, písemně zmocněný usnesením výkonné rady. Zmocněná osoba je oprávněna jednat jménem sdružení samostatně v rozsahu svého zmocnění.
 
čl. X
Zásady hospodaření sdružení

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, zápisné, dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činností, které jsou v souladu s cíli sdružení (pořádání společensko-kulturních akcí, sportovních aktivit, apod.
vč. souvisejících služeb). Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou i fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 
2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
 
 
čl. XI
Okolnosti zániku sdružení
 
1)Sdružení zaniká:
- dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí členské schůze, vysloví-li se pro zánik sdružení alespoň 2/3 členů sdružení
- sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členské schůze
 
2) Zaniká-li sdružení dobrovolným rozhodnutím, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.
 
 
čl. XII
Závěrečná ustanovení
 
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra ČR.
 

V Jítravě dne 9.1.2012